Students

Faculty / Visiting / Student / Alumni

Doctoral Course

Master

 • Minatsu Takekoshi
 • Tomoya Kotegawa
 • Xu Han
 • Shiori Hidaka
 • Nanako Tanaka
 • Akira Ogie
 • Keisuke Ono
 • Wataru Kurihara
 • Misato Kurosaki
 • Keita Miyashita
 • Yueyi Liu

Bachelor

 • Satomi Tsukimori
 • Masaaki Arimatsu
 • Kenji Iwanaga
 • Daiki Kamoshita
 • Ryuki Kawamoto
 • Chiaki Komuro
 • Yoshiaki Nakanishi

Research Student

 • Byunghyun Cho
 • Linai Li